Informace

Výrobci

Novinky

PROVOZNÍ ŘÁD

www.meldius.com

PRO PRONÁJEM ELEKTRICKÝCH JÍZDNÍCH KOL, MOTOREK, A JINÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ (DÁLE JEN E-Bike).

Meldius Rulez s.r.o. IČO: 01627368  (dále též Pronajímatel)

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ TENTO DOKUMENT. OBSAHUJE VAŠE PRÁVA A POVINNOSTI, STEJNĚ JAKO OMEZENÍ A VÝJIMKY VZTAHUJÍCÍ SE K UŽÍVÁNÍ - JÍZDÁM NA E-Bike

Čl. I - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

1. Každý nájemce je povinen uzavřít písemnou Smlouvu o nájmu  E-Bike před začátkem jízdy.

 

2. Z důvodů zajištění bezpečnosti nájemce je pro užívání E-Bike jeho váha limitována 100 kg, minimální výška činí 145 cm.

 

3. Meldius Rulez s.r.o. IČO: 01627368  (dále; též Pronajímatel), si vyhrazuje právo odepřít nájem E-Bike osobám s viditelně poškozeným zdravím, nedostatečnou fyzickou kondicí, osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, osobám jinak nezpůsobilým k řízení E-Bike a osobám, které nejsou občany České republiky. V takovém případě zájemce o nájem nemá právo na jakékoliv finanční vyrovnání.

 

4. Osoby mladší 18 let mohou řídit E-Bike pouze v doprovodu dospělé osoby, která za tuto osobu ponese veškerou právní odpovědnost. Smlouvu o nájmu E-Bike musí za osobu mladší 18-ti let uzavřít osoba, která za tuto osobu ponese veškerou právní odpovědnost.

 

Čl. II - PODMÍNKY NÁJMU E-Bike

                                                         

1. Nájem E-Bike je možný po předložení dvou platných osobních dokladů, kdy jeden z těchto dokladů musí být:

            a) platný občanský, nebo obdobný identifikační průkaz kde je uvedeno bydliště,

            b) platný cestovní pas, nebo řidičský průkaz.

      

2. Nezbytnou podmínkou nájmu E-Bike je uzavření písemné Smlouvy o nájmu a složení kauce 10.000,-Kč za každé zapůjčené E-Bike.

 

3. Nájemce souhlasí s pořízením fotokopie předložených dokladů. Fotokopie dokladů budou po vrácení

E-Bike (v bezvadném stavu) skartovány, v souladu s dále stanovenými podmínkami.

 

4. Nájemcem může být jen osoba starší 18 let. (mladší osoba pouze v doprovodu dospělé osoby, která za něj osobně převezme veškerou právní odpovědnost, viz. Čl.I. bod4.)

 

5. Podpisem smlouvy o nájmu nájemce stvrzuje, že si E-Bike řádně před převzetím prohlédl, že byl řádně poučen o jeho obsluze a užívání, a že jej shledal způsobilým nájmu za sjednaných podmínek.

 

6. V případě, že nájemce zjistí jakékoliv závady či nedostatky na E-Bike při jeho převzetí, je povinen je neprodleně oznámit pronajímateli. Pokud se objeví jakákoliv závada či nedostatek v průběhu jízdy, je nájemce povinen jej oznámit pronajímateli při vrácení E-Bike.

7. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy či změny na E-Bike bez souhlasu Provozovatele.

 

8. Nájemce není oprávněn předat, zapůjčit, či jinak umožnit užívání E-Bike třetí osobě, která není uvedena ve smlouvě o nájmu.

 

Čl. III - ODPOVĚDNOST

 

1. Jízda na pronajatém E-Bike je výhradně na vlastní nebezpečí nájemce. Nájemce uzavřením Smlouvy o pronájmu E-Bike (viz. bod II/2) bere tuto skutečnost na vědomí, je s ní srozuměn, souhlasí s ní, a zavazuje se, že nebude uplatňovat jakékoliv nároky vůči pronajímateli. Nájemce dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené jím pronajatým E-Bike na majetku či zdraví nájemce, ani na jiných předmětech movitých či nemovitých poškozených či zničených v souvislosti s nájmem E-Bike. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost na škodě či zdraví způsobené třetí osobě v souvislosti s nájmem E-Bike. Pokud taková škoda na majetku či zdraví třetí osoby vznikne, zavazuje se ji nájemce uhradit v plném rozsahu.

 

2. Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené v souvislosti s nájmem E-Bike, a to jak na pronajatém E-Bike, tak na zdraví či majetku třetích osob (Týká se i osob mladších 18ti let, za které převzal nájemce uzavřením Smlouvy o pronájmu E-Bike veškerou právní odpovědnost).

 

3. Po uzavření Smlouvy o nájmu E-Bike přebírá Klient veškerou odpovědnost za pronajatý předmět až do doby jeho vrácení pronajímateli.

Čl. IV - NÁHRADA ŠKODY

1. Při ztrátě E-Bike je nájemce povinen uhradit hodnotu E-Bike uvedenou ve smlouvě o zápůjčce.

 

2. Škoda se hradí bezprostředně po jejím vzniku, tj. po návratu z jízdy.

             

3. Nájemce je povinen seznámit se před jízdou s Provozním řádem pronajímatele na www.meldius.com, nebo na provozovně pronajímatele před zahájením jízdy. Svým podpisem na Smlouvě o nájmu E-Bike Klient stvrzuje, že tak učinil a  že se zavazuje Provozní řád pronajímatele dodržovat v plném rozsahu.

 

 4. Nájemce podpisem na Smlouvě o nájmu E-Bike potvrdí, že nepožil před zahájením jízdy, nebude požívat v průběhu jízdy alkoholické ani jiné psychotropní či omamné látky. Podpisem potvrdí, že je si vědom, že v opačném případě mohou být vůči němu jako účastníku silničního provozu uplatněny veškeré  sankce, které z takového porušení povinností vyplývají.

 

Čl. V - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze z  účelem rezervačního procesu, nebo případného řízení o náhradě škody a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma  případů, kdy nájemce poruší svoje povinnosti ze smluvních podmínek, nebo obecně závazných právních předpisů ČR. Fotokopie dokladů budou pro potřeby Provozovatele řádně uchovávány po nezbytně nutnou dobu .

Čl. VI - PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY​

1. Nájemné musí být zaplaceno pronajímateli nejpozději před začátkem jízdy, pokud nebylo uhrazeno v plné výši na účet provozovatele dříve.

2. Po zahájení jízdy nemá nájemce právo na žádné finanční náhrady, zejména z důvodu nevyčerpání celé doby sjednaného nájmu, z jakýchkoli důvodů stojících na jeho straně.

3. Ceny jsou uváděny v CZK.

Čl. VII - ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Nájemce uzavřením Smlouvy o nájmu E-Bike (při jeho převzetí před jízdou) potvrdí, že se seznámil před zahájením jízdy, (na provozovně nebo na webu Provozovatele www.meldius.com s  Provozním řádem pronajímatele o nájmu E-Bike. Nájemce podpisem na Smlouvě potvrdí, že ustanovením Provozního řádu  porozuměl, souhlasí s nimi a zaváže se je dodržovat. Zároveň podpisem Smlouvy o nájmu E-Bike potvrdí, že souhlasí s tím, aby jakékoliv případné náhrady škod, sporů, nebo neshody mezi ním  a pronajímatelem vztahujících se k výše uvedeným ujednáním, či vztahujících se k jiným skutečnostem, které mohou nastat, byly řešeny podle zákonů České republiky. Pronajímatel neodpovídá za informace a údaje, případně podmínky o produktech provozovatele na jiných stránkách, než na vlastních stránkách provozovatele www.meldius.com